catbitol acetate ;diethylene glycol monoethyl ether acetate

查询结果如下:

译典查询失败,以下结果来自机器翻译:
醋酸卡特彼托二甘醇单乙醚醋酸酯
点击提交到在线翻译网请求人工校对